Introduktion till svensk hälso- och sjukvård, Avancerad nivå

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård, Avancerad nivå

Vi kan stolt annonsera att vi kommer lansera en intensivutbildning i samarbete med Sophiahemmet högskola – Introduktion till svensk hälso- och sjukvård, 22,5 högskolepoäng, avancerad nivå.

Kursen omfattar 15 veckor och kommer att pågå från början av september 2019 till och med mitten av januari 2020. OBS: Den här utbildningen är kostnadsfri. 

Målet med utbildningen är att underlätta processen att uppnå svensk legitimation som läkare och sjuksköterska. Detta gör vi genom att bland annat ge grundläggande kunskaper om och förståelse för hälso- och sjukvårdens styrning, nationella riktlinjer, regelverk och organisationskultur, professionsspråk, teamsamverkan, vårdetik och patientsäkerhet. 

Mål och innehåll 

Förväntade studieresultat utifrån lärandemål:

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för hälso- och sjukvårdens organisation och styrning
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för författningar och styrdokument av betydelse för hälso- och sjukvårdspersonal
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet
 • visa fördjupade kunskaper om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för medicinska- och kirurgiska sjukdomar
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för kvalitetssäkringssystem och patientsäkerhetsarbete
 • visa fördjupad kunskap om evidensbaserad vård
 • visa fördjupad kunskap om yrkesspråkets stil, ord och uttryck

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • tillämpa fördjupade kunskaper om författningar och styrdokument i fiktiva vårdsituationer
 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar
 • tillämpa olika former av samtalsmetodik
 • visa förmåga att delta i teamarbete och samverkan med andra professioner inom vårdverksamhet i simuleringsmiljö
 • visa förmåga att formulera sig på ett för yrkesspråket korrekt sätt
 • visa förmåga att överföra tal till skriftspråk vid rapportering och dokumentation
 • visa förmåga att på ett tydligt och strukturerat sätt presentera fakta samt ge tydliga beskrivningar relaterat till professionsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • visa förmåga att reflektera över och värdera eget förhållningssätt vid bemötande av vårdtagare utifrån respekt, integritet och värdighet
 • formulera och motivera egna åsikter samt bemöta andras åsikter på ett respektfullt och etiskt sätt i möte med andra professioner
 • visa förmåga att självständigt kunna reflektera över ett etiskt och professionellt förhållningssätt i vårdmöte
 • visa förmåga att förstå kulturella skillnader och likheter.

Kurs Innehåll

 • Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning
 • Författningar och styrdokument
 • Läkare, profession
 • Professionsspråk
 • Samtalsmetodik
 • Teamsamverkan
 • Vårdetik
 • Patientsäkerhet
 • Yrkesroll och professionella förhållningssätt
 • Farmakologi och läkemedelsberäkning
 • Förbättringskunskap och evidensbaserad vård
 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för medicinska- och kirurgiska sjukdomar

Anmälan sker senast den 21 maj och ni som uppfyller kraven kommer att intervjuas på Sophiahemmet högskola. 

Vem kan ansöka:

Du som är läkare / sjuksköterska och nyligen kommit till Sverige och är motiverad att genomföra en intensiv heltidsutbildning. Du kan söka denna utbildning om du har:

 • Beslut från Socialstyrelsen om godkänd läkar/sjuksköterskeexamen från länder utanför EU/EES.
 • Godkänt prov i svenska enligt Socialstyrelsens riktlinjer (svenska som andraspråk 3) eller motsvarande.
 • Hög studiemotivation

Utbildningen kommer genomföras på Sophiahemmet högskola i Stockholm. Det är viktigt att veta att utbildningen kräver fysisk närvaro och bedrivs på helfart. Kursen berättigar inte till CSN bidrag. Ni är varmt välkomna att höra av er med frågor till Natia Lortkipanidze (Natia.Lortkipanidze@shh.se)


Fyll i dina uppgifter och ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan